Deklaracja dostępności

Wirtualny CAS – strona Centrum Aktywności Seniora, jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni, która zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wirtualny.cas.gdynia.pl  – link

Strona została opublikowana dnia 2008-02-20

Ostatnia aktualizacja strony dokonująca istotnej zmiany jej zawartości miała miejsce dnia 2020-04-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. strona nie jest przystosowana do odbioru jej zawartości przez osoby niewidome.
2. niektóre materiały, dokumenty tekstowe i grafiki, opublikowane przed 23 września 2020, nie są zgodne z wymogami, określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.

Stronę można przeglądać na urządzeniach mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-09-22.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Centrum Aktywności Seniora
ul. 3 Maja 27-31
81-364 Gdynia
NIP: 586-214-71-69
Regon: 220046919

Sekretariat CAS
tel: 58 661-55-38
sekretariat@cas.gdynia.pl

Biuro GUTW
tel: 58 663-50-82

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Walkowski, s.walkowski@cas.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (58) 663-50-82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
3.wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zespół do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Adres: Urząd Miasta Gdyni
aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
E-mail: dostepnosc@gdynia.pl
Telefon: 58 668-87-90
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Aktywności Seniora, mieszcząca się przy ul. ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni.

1. Wejście główne
– wejście od ul. 3 Maja zapewnia swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się bezpośrednio z chodnika.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Parter siedziby zapewnia swobodny dostęp, dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, do bufetu, kawiarenki internetowej, sali z projektorem i dwóch niewielkich sal wykładowych. Schody na piętro budynku są szerokie i wyposażone po obu stronach w poręcze. Windy brak.
3. Opis dostosowań.
Wszelkich informacji osobom niepełnosprawnym udzielą pracownicy biura GUTW oraz animator klubu, którzy swoje stanowiska pracy mają na parterze siedziby CAS.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku znajdują się trzy bezpłatne miejsca dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego stacjonarnie lub on-line za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
7. Toaleta

Na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna i przystosowana dla osób, poruszających się na wózkach inwalidzkich.